Skip to main content

Privacybeleid

Het gebruik van persoonsgegevens wordt gereguleerd door wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie. Deze wetten zijn bedoeld om de privacy van individuen te beschermen en om organisaties te verplichten zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Bij het gebruik van van persoonsgegevens is het belangrijk om rekening te houden met zaken zoals toestemming van de betrokkene, het doel van de gegevensverwerking, de beveiliging van de gegevens en de rechten van de betrokkene, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering van gegevens. Pure Clinics dient transparant te zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruikt.

[user_consent_state]

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pure Clinics verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Pure Clinics verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Foto’s, filmpjes;
 • Medische gegevens;
 • Overige informatie die relevant zijn voor de behandeling(en).

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken en waarom mogen wij dit?

Pure Clinics verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Pure Clinics analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Facturatie, en het zo nodig innnen van achterstallige betalingen middels inzet van incassomaatregelen;
 • Het beheer en onderhoud van het electronisch cliëntendossier(s);
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals: Indentificatie in het kader van de Richtlijnen van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGJ).

Deze persoonsgegevens worden door Pure Clinics worden louter verwerkt in het kader van haar medische dienstverlening en beroepsuitoefening van arts, huidtherepeut(en), hair- nagelstyliste. Ook worden persoonsgegevens gebruikt en verwerkt voor financiële belangen en/of commerciële belangen om Pure Clinics te dienen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we jouw gegevens hebben vastgelegd. De duur varieert dus aan de hand van het type dienst waar je gebruik van maakt. Ook is dit afhankelijk van wettelijke termijnen die aan onze organisatie worden opgelegd. De bewaartermijn voor gegevens (zonder medische behandeling) is 7 jaar. De wettelijke bewaartermijn voor medische gegevens is vastgelegd voor 20 jaar (WGBO). Dat betekent dat uw persoonsgegevens, tot 20 jaar na uw laatste behandeling of na overlijden bewaard worden. Dit kunt u terugvinden op de website autoriteitspersoonsgegevens: www.autoriteitspersoonsgegevens.nl

 • De persoonsgegevens worden gebruikt en bewaard om goede zorg te kunnen verlenen;
 • Uw medische gegevens worden verwerkt op basis van de behandelovereenkomst, zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO);

Welke medewerkers hebben toegang tot jouw persoonsgegevens

Onze medewerkers hebben allemaal een geheimhoudingsplicht. Ze mogen alleen persoonsgegevens verwerken die betrekking hebben op uw gezondheid als ze rechtstreeks betrokken zijn bij de behandelingsovereenkomst en als dat nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de huidtherapeuten en hun assistenten. Andere persoonsgegevens, zoals administratieve persoonsgegevens, mogen ook verwerkt worden door andere medewerkers als dat nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de medewerkers van onze financiële administratie.Bij verzekerde zorg kan een zorgverzekeraar een zogenaamde materiële controle doen waarbij de zorgverzekeraar toegang krijgt tot persoonsgegevens. Dat mag niet zomaar en is met wettelijke waarborgen omgeven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pure Clinics verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pure Clinics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij geven geen persoonsgegevens door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Pure Clinics gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Pure Clinics gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting:  https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ [cookie_audit columns=”cookie,description” heading=”De cookies die wij op onze site gebruiken”]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pure Clinics en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pureclinics.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Pure Clinics wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pure Clinics neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pureclinics.nl

Contactgegevens

Sint Annastraat 1
6524 EA Nijmegen
024 679 22 36

www.pureclinics.nl